Kerkenraad_taken Kerkenraad_taken
Kerkenraad
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente. De kerkenraad bestaat uit 1 ouderling-scriba, 6 wijkouderlingen, 1 jeugdouderling, 3 ouderling-kerkrentmeesters en 4 diakenen. Ds. Elbert van Wijk is onze predikant. 

De scriba is de secretaris van de kerkenraad. Mededelingen over geboorte, huwelijk of overlijden kun je aan de scriba doorgeven, net als alle correspondentie aan de kerkenraad.  

De ouderlingen dragen de pastorale verantwoordelijkheid voor de mensen in en rond de wijk, die al dan niet actief meeleven met de gemeente. De ouderlingen worden in het bezoekwerk bijgestaan door een aantal medewerkers pastoraat (MP-ers). Daarnaast is er een jeugdouderling actief. Zij is vrijgesteld van bezoekwerk, zodat er alle ruimte is voor de aansturing van het jeugdwerk.

De ouderling-kerkrentmeesters behartigen de materiële belangen van de gemeente. Naast de ouderling- kerkrentmeesters zijn er ook kerkrentmeesters die geen lid zijn van de kerkenraad. Daarnaast is er een grote kerkvoogdijcommissie die de kerkrentmeesters assisteert bij hun werkzaamheden.

De diakenen houden zich bezig met het verwerven en bestemmen van diaconale gelden; het uitvoeren van diaconale taken voor hen die geen helper hebben, zowel binnen als buiten de gemeente (denk bijvoorbeeld aan de voedselbank); het onderhouden van contacten met andere diaconieën (Diaconaal Platform Lingewaal); de voorbereiding van het Heilig Avondmaal; de organisatie van het ouderenkerstfeest. Berichten van de Diaconie kunt u in de kerkbode lezen. 
terug