Diaconie Diaconie
Lees hieronder het laatste nieuws van de diaconie: 

Hartelijk dank voor uw giften
In de maand juni was het maanddoel het Leger des Heils. De diaconie ontving een brief van Commandant H. Tvedt om onze gemeente te bedanken voor deze gift. Een citaat uit de brief van het Leger des Heils: "Met uw steun maakt u verschil. U helpt eenzamen, verslaafden, reikt uit naar mensen in de prostitutie, naar zieken en daklozen. Iedereen die het zonder hulp in deze veeleisende maatschappij eenvoudig niet redt. Uw gift is ook heel motiverend voor medewerkers en vrijwilligers. Met uw steun laat u zien: je staat er niet alleen voor, ik heb ook oog voor de kwetsbaren om mij heen."
In de maand juli was het maanddoel De Hoop in Dordrecht. U maakte 440 euro over en in de schalen ontvingen we 151,65 euro. In totaal 591,65 euro. Jop, onderdeel van de PKN, was het doel in de maand augustus. In de schalen kwam 131,10 euro terecht en u maakte 395 euro over voor dit doel. In totaal 526,10 euro. Nogmaals hartelijk dank.

Maanddoel oktober Hopeforce International, Haïti
Al lange tijd gaat de bevolking van Haïti gebukt onder wanbeleid, corruptie en natuurrampen, zoals de recente aardbeving, waarbij minstens 2250 levens te betreuren waren. De diaconie heeft daarom besloten 1000 euro te doneren voor noodhulp aan Kerk in actie. Laten we bidden dat deze hulp bij de mensen terecht mag komen die dat het hardst nodig hebben. In 2017 zijn Arjan en Wil in het gebied geweest wat nu door een aardbeving getroffen is en zij bezochten daar René en Marianne Lako. Zij wonen in het gebied en werken voor Hopeforce International (een Christelijke Amerikaanse organisatie). René en Marianne wonen al sinds 2010 in Haïti (sinds de vorige grote aardbeving) en zijn gedreven gelovige mensen. Hopeforce International is in 2010 een kindsponsoring programma gestart om arme kinderen van eten te voorzien. Op dit moment worden 213 kinderen maandelijks van eten voorzien. Ook krijgen deze kinderen onderwijs, schooluniformen, schoolspullen en wordt er op hun gezondheid gelet. Voor meer informatie https://lakomission.com/2021/08/
U kunt gebruik maken van de collecteschalen in de kerk, of een bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL72 RABO 0304 0527 28 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Heukelum, o.v.v. Haïti. 
Hartelijk dank.

Inzameling voor de voedselbank
Op dankdag voor gewas en arbeid (woensdag 3 november) kunt u zoals elk jaar weer voedsel meebrengen. Dit zal via de voedselbank Leerdam gegeven worden aan mensen die tijdelijk weinig te besteden hebben, ter ondersteuning. U kunt de meegebrachte spullen inleveren in het halletje van de kerk. Let u op de uiterste houdbaarheidsdatum? Ook de opbrengst van de collecte die avond bij de uitgang gaat naar de voedselbank.

Red een kind

Als diaconie ondersteunen wij Nimpaye Julienne uit Burundi via 'Red een kind'. Hieronder een kort verslagje dat wij gekregen hebben:

De familie van Nimpay Julienne is aangesloten bij een zelfhulpgroep. Ze verbouwen zelf de bonen, mais en andere groente die ze lenen van de zelf hulp groep. De kinderen helpen ons bij het planten en bewateren van de moestuin. We verkopen ook bananen en sap. Onze kinderen zitten op een kerkkoor en krijgen ondersteuning van ons. De kinderen gaan ook naar school en doen goed hun best.

Hoe werkt 'Red een Kind'?
Als je een kind sponseert dan is dat voor gemiddeld 7 jaar. Het bedrag dat je geeft voor een sponsorkind wordt besteed aan een programma voor het HELE dorp. Jouw sponsorkind vertegenwoordigt het hele programma en je wordt op de hoogte gehouden.
We pakken armoede op alle fronten aan. De belangrijkste kenmerken van onze aanpak zijn:
1. Eigenaarschap: de mensen waar het om gaat zijn zelf eigenaar van hun ontwikkeling
2. Mentaliteitsverandering: vaak moeten de mensen dan op een andere manier gaan kijken naar de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden in hun omgeving
3. Sociaal en economisch: door beide sporen goed op elkaar af te stemmen versterken, waardoor de ontwikkeling sneller gaat en de resultaten duurzamer zijn.
4. Iedereen doet mee: alleen een samenleving die werkelijk samenleeft tot bloei kan komen.

Word je ook sponsor? Ga dan naar www.redeenkind.nl/sponsor

Heilig Avondmaal
De opbrengst van de Avondmaalpotjes zal ook in 2021 naar de Voedselbank in Leerdam gaan. Op deze manier delen we niet alleen brood en wijn met elkaar, maar mogen ook mensen die tijdelijk krap bij kas zitten meedelen met de maaltijd. Dit vanwege de te verwachten toestroom van hulp aan de Voedselbank, vanwege de nasleep van de coronacrisis. Overigens blijft de inzameling van producten voor de Voedselbank elke woensdagmorgen voorlopig doorgaan. Tot nu is er elke woensdag een mooie toestroom aan goederen. Iedereen hartelijk dank, ook namens de organisatie van de Voedselbank.

Kerkradio’s naar het museum?
Op dit moment werken de kerkradio’s nog naar behoren. Wanneer er één of meerdere stuk gaan, dan kunnen ze mogelijk niet meer gerepareerd worden. Helaas worden er ook geen nieuwe kerkradio’s meer gemaakt, dus op een gegeven moment kunnen de laatste kerkradio’s naar het museum gebracht worden, bij wijze van spreken. Gelukkig kunnen er al steeds meer ouderen met een computer en internet uit de voeten. Zij kunnen dus, zo mogelijk met hulp van familieleden, naar de diensten via internet luisteren. Voor de overige kerkradioluisteraars zal er dan een andere oplossing gevonden moeten worden. De diakenen denken daar nu alvast over na. Mogelijk kunnen er gebruiksvriendelijke tablets (I-pads) ingezet worden om deze mensen een oplossing voor dit probleem te bieden. Voor de aankoopprijs van één kerkradio in 2006, kunnen er nu ongeveer 2 tablets aangeschaft worden. Wordt vervolgd….

 
terug