zondag 1 feb 10:00
Eredienst
Kerk
Ds. M.C. Dekker
zondag 1 feb 18:30
Eredienst
Kerk
Ds. J. Kaai, Giessenburg
maandag 2 feb 18:30
Inleveren spullen voor de kerkvoogdij
Herv. Centrum
maandag 2 feb 19:00
Huiscatechese klas 1 en 2
Herv. Centrum
maandag 2 feb 19:30
Kerkvoogdijcommissie: inleveren Kerkbalans
Herv. Centrum
maandag 2 feb 19:45
Vrouwenvereniging
Herv. Centrum
dinsdag 3 feb 20:00
Voorbereiding themadienst (iedereen welkom!)
Pastorie
woensdag 4 feb 20:00
Jeugdraad
Herv. Centrum
woensdag 4 feb 20:00
Moderamen
Pastorie
zondag 8 feb 10:00
Eredienst
Kerk
Ds. G.T. Molenaar, Heilig Avondmaal

Prof. dr. Herman Noordegraaf in Heukelum!

 

Op woensdagavond 21 januari is prof. dr. Herman Noordegraaf gastspreker in Heukelum!

Hij doceert het vak Diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit.

In dat vak gaat het over de zorg die de kerk biedt aan de armen, de zieken, de eenzamen en de zwakken in de samenleving.

Nu er in deze tijd steeds meer zorgtaken bij de kerk terecht lijken te komen,

wil hij met ons nadenken over de spannende en actuele vraag welke rol wij als kerk in onze eigen nabije omgeving kunnen vervullen.

Het belooft een boeiende avond te worden!

Naast de eigen gemeenteleden nodigt de kerk van Heukelum ook van harte andere geïnteresseerden uit.

Plaats: Hervormd Centrum aan de Torenstraat, aanvang: 19.45 uur.DIENSTEN op andere tijden en dagen, die in 2014 gehouden worden zijn:

Dankstond voor gewas en arbeid:

woensdag 5 november 19.30 uur.Kerstnachtdienst: woensdag 24 december 21.30 uur.

Eerste Kerstdag: 25 december 10.00 uur.

Oudejaarsdag: 31 december 19.30 uur.
Morgengebed op nieuwjaarsdag: 1 januari  2015 - 10.30 uur

 

GEZINS- EN JEUGDDIENSTEN
In gezinsdiensten wordt er in het bijzonder rekening gehouden met de jongste gemeenteleden, vanaf ongeveer 4 jaar. Deze gezinsdiensten worden voorbereid door de gezinsdienstcommissie samen met een aantal ouders. De data van de gezinsdiensten in 2014 zijn: 9 november. Aanvang: 10.00 uur.
De jeugddiensten zijn gericht op de jeugd vanaf 12 jaar en worden voorbereid door de jeugddienstcommissie. In de regel is er muzikale medewerking in de dienst van een muziekgroep of een koor. De data van de diensten in 2014 zijn: 21 september en 16 november om 18.30 uur. Zie ook elders bij jeugdactiviteiten.

 

HEILIG AVONDMAAL
Zes keer per jaar vieren wij in de diensten de Maaltijd van de Heer. Meestal is dat op de tweede zondag van een even maand en op Goede Vrijdag. Zij, die tot de belijdende leden van de Kerk (al of niet Nederlands Hervormd) behoren, zijn van harte uitgenodigd aan de Tafel. Het Avondmaal wordt in 2014 gevierd op:24 augustus (morgen), 12 oktober en 14 december. Voor mensen die aan huis gebonden zijn en 's zondags niet naar de kerk kunnen komen is er de mogelijkheid thuis het avondmaal te vieren. Zo kunnen ook zij de tekenen van brood en wijn ontvangen.(contact predikant)

 

HEILIGE DOOP
Bediening van de doop is in de regel mogelijk op de tweede zondag van de oneven maand. Zij die hun kind ter doop willen houden, kunnen zich daartoe aanmelden bij de predikant of bij de wijkouderling. Na aanmelding volgt er een doopbezoek bij de ouders aan huis, waarbij met elkaar gesproken wordt over de betekenis van de doop. Ná de doopdienst is er voor gemeenteleden en familie gelegenheid tot feliciteren in het Hervormd Centrum. Voor doop in een andere gemeente dan die van de eigen woonplaats is toestemming vooraf van de kerkenraad ter plaatse vereist, tenzij men zich via perforatie, tijdig, heeft laten overschrijven. De (voorgenomen) data voor de doop zijn in 2014: 21 september en 9 november.


Samenvattend
Wat:
Waar:
Wanneer:
Contactpersoon: